==Tỷ lệ thất thoát
Tháng Năm
Quý
TỶ LỆ THẤT THOÁT THÁNG 03
STT Khu vực Nước phân phối Nước thương phẩm Tỷ lệ thất thoát(%)
1 Xí nghiệp cấp nước Vũng Tàu 3,113,049 2,913,480 6.41
2 Xí nghiệp cấp nước Bà Rịa 849,346 785,966 7.46
3 Xí nghiệp cấp nước Long Điền 992,802 912,396 8.10
4 Cấp nước Xuyên Mộc 284,819 269,391 5.42
5 Cấp nước Châu Đức 187,542 187,940 -0.21
6 Bán sỷ Phú Mỹ 0 0 0
Tổng 5,427,558 5,069,173 6.60
                                                                                                            
TỶ LỆ THẤT THOÁT (CỘNG DỒN) NĂM 2024
STT Khu vực Nước phân phối Nước thương phẩm Tỷ lệ thất thoát(%)
1 Xí nghiệp cấp nước VT 9,398,013 8,610,835 8.38
2 Xí nghiệp cấp nước Bà Rịa 2,559,187 2,364,875 7.59
3 Xí nghiệp cấp nước Long Điền 2,894,912 2,680,500 7.41
4 Cấp nước Xuyên Mộc 844,362 796,842 5.63
5 Cấp nước Châu Đức 589,200 534,866 9.22
6 Bán sỷ Phú Mỹ 0 0 0.00
Tổng 16,285,674 14,987,918 7.97