==Lắp đặt sửa chữa
Tháng Năm
STT Công việc ĐVT Tổng XNCN VT XNCN Bà Rịa XNCN Long Điền CN Xuyên Mộc CN Châu Đức XN Xây Lắp 12 tháng
1 Tổng giá trị xây lắp đồng 0 0 0 0 0 0 0 16,771,849,548
- Cải tạo ống D=63 đồng 0 0 0 0 0 0 0 621,505,822
- Cải tạo ống D >=100 đồng 0 0 0 0 0 0 0 1,623,367,000
- CTĐT D=63 đồng 0 0 0 0 0 0 0 607,580,512
- CTĐT D>=100 đồng 0 0 0 0 0 0 0 6,276,735,000
- Lắp đặt ĐH khách hàng miễn phí đồng 0 0 0 0 0 0 0 26
- Lắp đặt ĐH khách hàng có phí đồng 0 0 0 0 0 0 0 293,661,445
- Sửa chữa, thay, dời ĐH miễn phí đồng 0 0 0 0 0 0 0 7,244,918,899
- Sửa chữa, thay, dời ĐH có phí đồng 0 0 0 0 0 0 0 104,080,844
- Công trình khác đồng 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Số đồng hồ lắp mới cái 0 0 0 0 0 0 0 648
3 Ống trước đồng hồ mét 0 0 0 0 0 0 0 1,083
- D = 25 mét 0 0 0 0 0 0 0 1,078
- D = 63 mét 0 0 0 0 0 0 0 5
4 Chiều dài ống CTDT mét 0 0 0 0 0 0 0 7,968
- D >= 100 mét 0 0 0 0 0 0 0 6,070
- D = 63 mét 0 0 0 0 0 0 0 1,898
- D < 63 mét 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Chiều dài ống cải tạo mét 0 0 0 0 0 0 0 1,836
- D >= 100 mét 0 0 0 0 0 0 0 375
- D = 63 mét 0 0 0 0 0 0 0 1,461
- D < 63 mét 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Thay bảo hành đồng hồ định kỳ cái 0 0 0 0 0 0 0 8,797
7 Thay đồng hồ đột xuất cái 0 0 0 0 0 0 0 222
8 Mất đồng hồ cái 0 0 0 0 0 0 0 3
9 Thay STK cái 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Hộp đồng hồ cái 0 0 0 0 0 0 0 7,027