==Số liệu kinh doanh
Tháng Năm
Khu vực Số KH Số M3 Tiêu Thụ Doanh Thu Phí BV MT Thuế 5% Dịch vụ thoát nước Thuế thoát nước 8% Tổng Số hóa đơn
Xí Nghiệp Cấp Nước Vũng Tàu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xí Nghiệp Cấp nước Bà Rịa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xí Nghiệp Cấp nước Long Điền 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chi nhánh cấp nước Xuyên Mộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chi nhánh cấp nước Châu Đức 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nước bán sỉ cho Phú Mỹ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tổng 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Kỳ trước 199.980 5.090.898 63.447.649.700 2.218.738.994 3.172.382.485 6.552.369.432 524.189.386 75.915.329.997 182.883
Tăng giảm -199.980 -5.090.898 -63.447.649.700 -2.218.738.994 -3.172.382.485 -6.552.369.432 -524.189.386 -75.915.329.997 -182.883

Đối tượng Số KH Số M3 Tiêu Thụ Doanh Thu Phí BV MT Thuế 5% Dịch vụ thoát nước Thuế thoát nước Tổng Số hóa đơn
Sinh hoạt đô thị 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sinh hoạt nông thôn 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Đồng bào DT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cơ quan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sản xuất 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinh Doanh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bán sỉ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tổng 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Kỳ trước 199.980 5.090.898 63.447.649.700 2.218.738.994 3.172.382.485 6.552.369.432 524.189.386 75.915.329.997 182.883
Tăng giảm -199.980 -5.090.898 -63.447.649.700 -2.218.738.994 -3.172.382.485 -6.552.369.432 -524.189.386 -75.915.329.997 -182.883