==Thông tin trực điều độ 3 đơn vị lớn
Tháng
Giờ XNSXN-TRẠM BƠM SỐ 1 XNSXN-TRẠM BƠM SỐ 2 XNCNVT-TRẠM TĂNG ÁP AL tại BR AL tại LD
BƠM - MNBC ÁP LỰC BƠM - MNBC ÁP LỰC BƠM - MNBC ÁP LỰC
7 - - 0.0 0.0 0.0
8 - - 0.0 0.0 0.0
9 - - 0.0 0.0 0.0
10 - - 0.0 0.0 0.0
11 - - 0.0 0.0 0.0
12 - - 0.0 0.0 0.0
13 - - 0.0 0.0 0.0
14 - - 0.0 0.0 0.0
15 - - 0.0 0.0 0.0
16 - - 0.0 0.0 0.0
17 - - 0.0 0.0 0.0
18 - - 0.0 0.0 0.0
19 - - 0.0 0.0 0.0
20 - - 0.0 0.0 0.0
21 - - 0.0 0.0 0.0
22 - - 0.0 0.0 0.0
23 - - 0.0 0.0 0.0
0 - - 0.0 0.0 0.0
1 - - 0.0 0.0 0.0
2 - - 0.0 0.0 0.0
3 - - 0.0 0.0 0.0
4 - - 0.0 0.0 0.0
5 - - 0.0 0.0 0.0
6 - - 0.0 0.0 0.0